۱۳۹۷ شنبه ۴ فروردين  | 
دانستنی های صنعت چاپ
دسته بندي
<<  ÞÈáí  3456789101112  ÈÚÏí  >>
  تحول در بازاریابی با روش‌هـــای KOL
من اخیرا با مدیرانی بالارتبه در زمینه‌های متفاوت تجاری و بازاریابی در چین مصاحبه کرده‌ام. بعد از تعدادی مصاحبه، متوجه الگوی خاصی در عملکرد آنها شدم.

۱۳۹۶/۱۱/۱۹ :تاريخ

  استفاده از انیمیشــن در بازاریابی چرا و چگونه؟
اســتفاده از انیمیشــن های کامپیوتــری در بازاریابــی و تبلیغــات را می تــوان در دســته بندی خــاص خــود قــرار داد. دســته بندی ویــژه ای کــه آن را از بقیــه روش هــای بازاریابــی و تبلیغــات متمایــز می کنــد.

۱۳۹۶/۱۱/۱۹ :تاريخ

  چرا به مشاوره تبلیغاتی نیاز داریم
عــصر حــاضر دوران تخصــص هاســت. بــه تناســب متنــوع شــدن نیازهــا و پیچیــده شــدن ذوق و ســلیقه انســان امــروزی، نگرشــها وانتظــارات عمومــی تدریجا به حاشــیه رانــده مــی شــود و عملکــرد هــای تخصصــی مبتنــی بــر علــم و تجربــه در مــن قرارمی گیــرد.

۱۳۹۶/۱۱/۱۸ :تاريخ

  چــرا بایــد یــک طراحــی لوگــو حرفــه ای ســفارش دهیــم
در هجــوم دیوانــه وار شــما بــرای غلبــه بــر تمــام مشــکلات شروع یــک کســب و کار، ممکــن اســت گــمان کنیــد هزینــه کــردن بــرای طراحــی لوگــو در اولویــت نیســت. در حالــی کــه داشــن یــک نمــاد بــه یــاد ماندنی از شرکــت بســیار حیاتــی و مهــم اســت. اجــازه دهیــد نگاهــی بیندازیــم بــه ســه دلیــل عمــده کــه چــرا بایــد بــرای بیزینــس تــان یــک لوگــو داشــته باشــید.

۱۳۹۶/۱۱/۱۸ :تاريخ

  انواع آگهي هاي غير معمول
1- آگهي‌هاي اطراف لوگوي روزنامه‌ آگهي‌هاي اطراف لوگوي روزنامه‌(Masthead ad) غالبا يك يا دو ستوني هستند كه در نزديك‌ لوگو و يا در اطراف لوگو به چاپ مي‌‌رسند.

۱۳۹۶/۱۱/۱۸ :تاريخ

  نکته هایی برای تقویت خلاقیت در طراحی گرافیک
خلاقیت آن چیزی که همه طراحان گرافیک بدنبال آن هستند. آن چه که بیش از پارامترهای دیگر تمایز ایجاد می کند و کار یکی را نسبت به دیگری بهتر می نماید. خلاقیت نیز مانند بسیاری از مباحث دیگر آموختنی است کافی است شیوه های ایجاد آن را بدانید تمرین کنید و بکار گیرید. خواهید دید که پس از مطالعه این مجموعه مقاله دید بهتری نسبت به جهان اطراف خواهید یافت

۱۳۹۶/۱۱/۱۸ :تاريخ

  نکاتی برای گرافیست شدن
این مجموعه، در بردانده نکاتی است که شاید به هنگام مطالعه در نظرتان بدیهی جلوه کند. اما اغلب بدون توجه به آن ، اقدام به برنامه ریزی تبلغاتی و طراحی گرافیک میکنیم...

۱۳۹۶/۱۱/۱۸ :تاريخ

  واژگان پرکاربرد در دنیای دیجیتال مارکتینگ
واژه‌های به‌کاررفته در بازاریابی دیجیتال، برخی اوقات سخت‌تر از چیزی هستند که به نظر می‌رسد. در این متن به بعضی از رایج‌ترین واژه‌ها در بازاریابی دیجیتال خواهیم پرداخت. با ما در این بازی کلمات همراه شوید!

۱۳۹۶/۱۱/۱۷ :تاريخ

  ویژگی های تبلیغات مؤثر
روان شناسی تبلیغات، شناخت عواملی است که سبب می شود که افراد تحت تأثیر تبلیغات قرار گرفته و موافق با آن واکنش نشان دهند.

۱۳۹۶/۱۱/۱۷ :تاريخ

  غذاهای بسته‌بندی و معضل وجود ماده شیمیایی مضر در بدن نوجوانان
متخصصان انگلیسی هشدار دادند

۱۳۹۶/۱۱/۱۷ :تاريخ

<<  ÞÈáí  3456789101112  ÈÚÏí  >>